chakyeonn is now at ravshik
I've moved to ravshik ok? So go there!